PRO.SOS – Sản xuất cây dược liệu bền vững tại huyện Sơn Động

Concluded
Vị trí địa lý Việt Nam: Bắc Giang, Sơn Đông
Lĩnh vực Môi trường
Nguồn tài trợ

Tổng: € 724.404

€ 503.329 viện trợ của Italy +
€ 221.075 của CIAI và các đối tác khác

Dự kiến hoàn thành 2017

Mục tiêu dự án

Tiên phong canh tác bền vững cây thuốc chữa bệnh tại huyện Sơn Đông, tỉnh Bắc Giang. Cây thuốc chữa bệnh là cây canh tác chủ lực trong sinh kế của người dân địa phương, mà phần lớn là người dân tộc thiểu số.

Các hoạt động chính:

  • phát triển một mô hình sản xuất canh tác cây dược liệu với năng suất cao và bền vững về môi trường, góp phần cải thiện thu nhập người dân và ngăn chặn sự tuyệt chủng của những loài cây này;
  • nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về đa dạng sinh học và bảo tồn và bảo vệ môi trường. Người nông dân liên kết với các công ty dược để đảm bảo ổn định kết quả dự án.

 

Cơ quan chủ quản

Centro Italiano Aiuti all’Infanzia (CIAI)

Các đối tác khác

Mức độ thực hiện