Hỗ trợ khả năng tìm việc làm và hòa nhập xã hội tại các trường dạy nghề tại Việt Nam

Under fomulation

Vị trí địa lý

Việt Nam: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam
Lĩnh vực Dạy nghề
Nguồn tài trợ

Tổng: € 4.950.000

€ 3.500.000 (vốn vay ưu đãi của Italy) +
€ 300.000 (trợ cấp của Italy dành cho Hỗ trợ kỹ thuật) +
€ 1.150.000 (ngân sách địa phương của Việt Nam)

Dự kiến ký kết 2019

Mục tiêu dự án

Nâng cao năng lực tổ chức của 3 Trường Cao đẳng dạy nghề tại các tỉnh được lựa chọn và giúp đỡ sinh viên đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động sau khi ra trường.

Các hoạt động chính:

  • nâng cấp 3 trường cao đẳng dạy nghề tại Hà Nội, Huế và Quảng Nam thông qua xây dựng các nhà xưởng và cung cấp thiết bị giáo dục.
  • phát triển phương pháp luận dựa trên hệ thống VET của Italy, để thực hiện các chương trình dạy nghề tại ba trường Cao đẳng;
  • nâng cao năng lực của giáo viên và quản lý tại ba trường trên thông qua các hoạt động Tập huấn cho Giảng viên (TOT);
  • phát triển các hoạt động hướng nghiệp và giới thiệu việc làm tại ba trường trên.

Sáng kiến này dự kiến được thực hiện vào năm 2018.

Các đối tác khác

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA)

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế

Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam

Trường Cao đẳng nghề Long Biên

Vinatex

Garco 10

Mức độ thực hiện