Cải thiện hệ thống cảnh báo và dự báo lũ tại Việt Nam – giai đoạn II

On going
Vị trí địa lý Việt Nam: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận
Lĩnh vực Môi trường
Nguồn tài trợ

Tổng: € 6.494.000

€ 4.000.000 vốn vay ODA của Italy +

€ 36.000 viện trợ không hoàn lại của Italy dành cho Hỗ trợ kỹ thuật +
€ 2.458.000 ngân sách địa phương của Việt Nam

Dự kiến hoàn thành 2020

Mục tiêu dự án

Được xây dựng từ những kết quả thu được từ giai đoạn một, giảm tính dễ bị tổn thương của người dân địa phương khi có lũ lụt.

Các hoạt động chính:

  • cải thiện hệ thống cảnh báo và dự báo lũ bằng cách cung cấp và lắp đặt thiết bị cho 114 trạm tự động có khả năng đo các dữ liệu về thủy văn, khí tượng, hải dương học và lượng mưa từ xa;
  • cung cấp thiết bị cho 4 trung tâm quản lý dữ liệu, dự báo và cảnh báo tại cấp địa phương, khu vực và trung ương.
  • tổ chức đào tạo cho cán bộ chuyên trách để quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn.

 

Cơ quan thực hiện

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Các đôi tác khác

Mức độ thực hiện